Nama Usaha      : PEYEK YUMILA
Produk Usaha    : Peyek Kacang, Peyek Teri, Peyek Kacang Ijo, Peyek Rebon, Peyek Dele